سرويس‌‌‌‌هاي ويژه تلفن ثابت

 

در حال حاضر تعداد 6 سرويس مخابراتي راه اندازي شده و مورد بهره برداري قرارگرفته است .
اين خدمات كه در شبكه تلفن ثابت مورد استفاده قرار ميگيرند عبارتند از :

1- انتظار مکالمه

2 - شماره گیری سریع

3 - مکالمه کنفرانس سه نفره

4- انتقال مکالمه

5 - انتقال مکالمه به شرط پاسخ ندادن

6 - بیدار باش

7 - انتقال از خط اشغال به خطوط دیگر

8 - پی در پی نمودن خطوط

 

نحوه استفاده از سرويسهاي ويژه تلفن ثابت در شهر اصفهان و شهرستانهاي بزرگ اطراف

 
نكته :
     در صورتي كه در شهرستانهاي كوچك يا روستاهاي اطراف اصفهان زندگي مي كنيد و روشهاي زير قابل استفاده نبود ، از بخش فني مركز تلفن مربوطه سوال نماييد تا روش درست را براي شما بگويند .
   تلفن بايد روي حالت تن باشد يعني شماره اي را كه فشار داديد (مخصوصا كليد ٭ يا #) صداي بوق بشنويد . (اگر با اين مسئله آشنا نيستيد از تعميركاران تلفن كمك بگيريد)
 


سرويس انتظار مكالمه :

با داشتن اين سرويس هرگاه مشغول صحبت با تلفن بوديد و شخص ديگري با شما تماس گرفت ، شما صداي بوق كوتاهي مي شنويد و مي توانيد به نفر اول بگوييد لطفا كمي منتظر بمانيد و بازدن قلاب قطع و وصل تلفن و گرفتن عدد 2 با نفر دوم صحبت كنيد . براي وصل شدن به نفر اول براي بار دوم قلاب قطع و وصل را زده و 2 را بگيريد .

روش فعال كردن :
                        گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد# 43 ٭ را وارد نماييد .
روش غير فعال كردن :
             گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد# 43 # را وارد نماييد .
هزينه سرويس :
              هيچ هزينه اي ندارد .
 سرويس انتقال مكالمه :

هر گاه اين سرويس را داشته باشيد مي توانيد هر كسي به تلفن شما زنگ زد در جايي ديگر جواب دهيد . مثلا تلفن ثابت خود را روي تلفن همراه انتقال داده و هر جا مي رويد بتوانيد جوابگوي تماسهاي گرفته شده با تلفن ثابت خود باشيد .
گوشي را برداشته و از سمت چپ كدهاي زير را وترد نماييد .

روش فعال كردن :
                           # شماره اي كه مي خواهيد زنگ بخورد مثلا شماره تلفن همراه  ٭21 ٭
روش غير فعال كردن :
                                                                                                                  # 21 #
 

هزينه سرويس :

هرگاه شما تلفن خود را به شماره تلفن ديگري (مثلا تلفن همراه) انتقال دهيد و كسي به شما زنگ بزند و شما جواب دهيد در طول مكالمه شما ، براي تلفن ثابت انتقال داده شده كاركردي معادل تماس از اين تلفن ثابت به تلفن انتقال داده شده (مثلا تلفن همراه) ثبت ميشود .
مثلا شما شماره 6660000 را به شماره 0913000000 انتقال مي دهيد . هرگاه مشترك A به شماره 6660000 زنگ بزند ، براي مشترك A فقط هزينه تماس داخلي حساب مي شود ولي براي شماره 6660000 كه انتقال داده شده هزينه تماس با 0913000000 حساب مي شود .
 


سرويس بيدارباش :

هرگاه بخواهيد تلفن شما در ساعت معيني زنگ بزند ، بدين طريق عمل نماييد .

روش فعال كردن :
             گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
# دقيقه (دورقم)   ساعت (دورقم) ٭ 55 ٭
            به عنوان مثال :
# 0600 ٭ 55 ٭         :      ساعت 6 صبح زنگ ميزند
# 1405 ٭ 55 ٭         :      ساعت 2:05 بعداز ظهر زنگ ميزند

روش غير فعال كردن :
                     # 55 #

هزينه سرويس :
                هيچ هزينه اي ندارد .

نكته :
      بعد از زنگ خوردن ، سرويس خودبخود غير فعال مي شود و هر روز بايد كد وارد شود .
 


سرويس انتقال مكالمه به شرط اشغال :

با فعال كردن اين سرويس هرگاه خط شما اشغال بود ، مي توانيد از خطي كه تلفن خود را به آن انتقال داده ايد جواب دهيد .
مثلا اگر تلفن خود را به شماره 9990000 انتقال داده ايد ، هرگاه كسي با شما تماس گرفت و شماره شما اشغال بود ، تلفن 9990000 زنگ مي خورد و شما مي توانيد به آن جواب دهيد .

روش فعال كردن :
                    گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
# شماره مورد نظر ٭ 60 ٭

روش غير فعال كردن :
                     # 60 #

هزينه سرويس :
مثل سرويس انتقال مكالمه است . يعني هرگاه تماس از تلفن اشغال شما به تلفن 9990000 انتقال داده شود مثل اين است كه تلفن شما به شماره 9990000 زنگ خورده باشد و معادل آن براي شما كاركرد حساب مي شود .


سرويس انتقال مكالمه به شرط جواب ندادن :

به توضيحات انتقال به شرط اشغال مراجعه نماييد .

روش فعال كردن :
                    گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
# شماره مورد نظر ٭ 61 ٭

روش غير فعال كردن :
                     # 61 #
هزينه سرويس :
به سرويس انتقال به شرط اشغال مراجعه نماييد .
 


سرويس پي در پي :

براي ارگانها و شركت هايي كه چند خط دارند و مي خواهند بصورت خودكار درصورت اشغال بودن يك خط ، خط بعدي زنگ بخورد ، اين سرويس كاربرد دارد كه در مركز تلفن فعال مي شود و نيازي به ورود كد توسط مشترك نمي باشد .
مشترك يك شماره را بعنوان سرگروه معرفي كرده و بقيه زيرگروه مي شوند و در صورت اشغال بودن سرگروه به طور خودكار به اولين خط آزاد زير گروه زنگ مي خورد .

هزينه سرويس :
                هيچ هزينه اي ندارد .
 


سرويس كنفرانس :

وقتي اين سرويس فعال باشد شما با تلفن ثابت خود مي توانيد همزمان به دو نفر زنگ زده و يك مكالمه سه جانبه بين شما سه مشترك برقرار گردد .

روش فعال كردن :
دو روش براي اين كار وجود دارد كه يكي از اين روش ها بر روي تلفن شما جواب خواهد داد.
          روش اول:
شماره اول را گرفته وقتي جواب داد بايد بگوييد منتظر بماند بعد روي قلاب قطع و وصل زده و پس از شنيدن بوق آزاد شماره نفر دوم را گرفته و وقتي جواب داد به او هم بگوييد منتظر بماند بعد دوبار پشت سر هم قلاب قطع و وصل را بزنيد يا اينكه يكبار قلاب قطع و وصل را زده و 3 را بگيريد تا تماس بين سه مشترك فعال گردد .
         روش دوم:
گوشي را برداشته از سمت چپ # 70 ٭ را گرفته و بعد از شنيدن بوق آزاد شماره اول را گرفته وقتي جواب داد بايد بگوييد منتظر بماند بعد روي قلاب قطع و وصل زده و دوباره از سمت چپ # 70 ٭ را گرفته و بعد از شنيدن بوق آزاد شماره شماره دوم را گرفته وقتي جواب داد قلاب قطع و وصل را زده و از سمت چپ #70٭ را گرفته تا تماس برقرار شود .

هزينه سرويس :
                معادل دو تماسي كه گرفته ايد ، محاسبه مي شود .
 سرويس شماره گيري سريع :

با فعال كردن اين سرويس شما مي توانيد بجاي گرفت شماره اصلي ، يك كد يك رقمي بگيريد .

روش فعال كردن :
                    گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
#شماره ٭ كد يك رقمي ٭ 51 ٭

روش غير فعال كردن :
                     # 51 #
براي استفاده كافي است (از سمت چپ )  كد يك رقمي ٭ ٭ را وارد نماييد تا به شماره مورد نظر زنگ بخورد .

هزينه سرويس :
                هيچ هزينه اي ندارد .

 شماره گيري از تلفن ثابت به تلفن همراه

براي شماره گيري با تلفن همراه بعد از روشن كردن دستگاه و اطمينان از شارژ باطري به شرح زير اقدام ميشود .

الف : نحوه تماس تلفني از تلفن ثابت با تلفن همراه در صورتيكه در يك كشور باشد به شرح زير اقدام ميشود:
ابتدا بايستي كد اپراتور و سپس شماره تلفن همراه گرفته ميشود .

       • كد اپراتور شركت مخابرات ايران در حال حاضر عبارتست از 091

ب : نحوه تماس تلفني از طريق تلفن همراه به تلفن ثابت در صورتيكه در يك كشور باشد به قرار زير است :
ابتدا كد شهرستان و سپس شماره تلفن ثابت ( اگر در داخل شهري كه تلفن همراه را تحويل گرفته ايد هم باشيد گرفتن كد شهرستان الزاميست .)

ج : براي تماس با تلفن همراه ايران از خارج از كشور ابتدا پيش شماره بين الملل ايران (كد0098 ) و پس از آن كد اپراتور و شماره تلفن همراه گرفته ميشود .

 توصيه‌هاي مهم

• در مراجعه مامورين مخابرات به منزل كارت شناسايي آنها را با دقت رؤيت كنيد . در ضمن مامورين مخابرات به هيچ وجه وارد منزل نمي شوند و هيچ گونه وجه نقدي دريافت نخواهند كرد .
• شماره تلفن 135 ارتباطات مردمي روابط عمومي شركت مخابرات استان اصفهان آماده دريافت انتقادات و پيشنهادات و نظرات شما مشتركين محترم ميباشد.
• گوشي را از دسترس كودكان دور نگه داريد وآن را وسيله بازي آنها قرار ندهند.
• بازي كودكان با دستگاه تلفن موجب اشغال كاذب كانال مخابراتي شده و باعث تضييع حقوق ساير شهروندان مي شود .
• در صورت نياز به گود برداري به هنگام ساختمان سازي مراتب را حتما به اطلاع شركت مخابرات برسانيد. در صورت مشاهده گود برداري توسط ديگر اشخاص و يا ساير سازمانها در خارج از محل مسكوني خود به منظور حفظ ارتباط تلفني مراتب را به مركز مربوطه اطلاع دهيد .
• شركت مخابرات در راستاي توسعه و بازسازي شبكه ناگزير به اخذ مجوز از شهرداري و حفاري معابر ميباشد .
• سيمهاي داخلي منازل نوساز را با كابلهاي استاندارد مخابراتي تعويض كنيد .
• ترمينالها بايد دور از ريزش مستقيم باران باشد .
• استفاده از گوشيهاي بي سيم موجب تداخل در مكالمات و امكان سوء استفاده ازخطوط و همشنوايي و استراق سمع ميشود در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي متوجه شركت مخابرات نخواهد بود .
• در هنگام شماره گيري بين شهري مراقب باشيد كه با گرفتن يك صفر اضافه به يك ارتباط بين الملل تبديل نشود زيرا ضمن عدم دسترسي به ارتباط مورد نظر هزينه ارتباط بين الملل نيز براي شما منظور خواهد شد .
• به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال در تلفن در سيم كشي هاي داخلي از عبور دادن سيم هاي فرعي در زير فرش و محل هايي كه موجب صدمه به سيم ميشود خودداري كنيد .
• در صورت تماس افراد ناشناس براي دريافت اطلاعات خاص ( نام و آدرس و...) تحت عناوين مامور مخابرات و غيره تلفن تماس او راگرفته و از جانب خودتان با او تماس بگيريد .
• در صورت مشاهده حوضچه بدون سرپوش ( سرقت شده ) به منظور حفظ سلامت ساير شهروندان با قرار دادن علائم موقت آدرس محل آنرا باشماره 117 يا 135 به مخابرات اطلاع دهيد .
• از پارك كردن اتومبيل روي درپوش حوضچه هاي شركت مخابرات ويا نزديك به صندوقهاي كافو جدا خودداري كنيد .
• در هنگام فعاليت ماموران شركت مخابرات در حوضچه هايي كه در پوش آنها باز است و يا محل هاي حفاري شده به منظور جلوگيري از هر گونه حادثه ناگوار به علائم هشدار دهنده نصب شده به ويژه در سواره روها توجه فرماييد .
• به هنگام شماره گيري اشتباه تلفن خود را همراه با معذرت خواهي قطع كنيد نه باسكوت . زيرا ممكن است در سيستم مزاحم گيري مخابرات به عنوان مزاحم شناسايي و با شما برخورد قانوني صورت گيرد . ضمن اينكه عمل ياد شده يك كار غير اخلاقي مي باشد .
• بهتر است با مزاحم تلفني گفتگو نكرده و به او پرخاش نكنيد . فقط گوشي را روي تلفن گذاشته و ارتباط را قطع كنيد
• از بهره برداري تلفن به صورت عمومي خودداري كرده و حتي الامكان تلفن خود را در اختيار افراد غير معتمد و ناآشنا قرار ندهيد .
• در صورت مشاهده افراد خاطي كه به تاسيسات مخابراتي خسارت وارد مي كنند مراتب را به شمار تلفن 6612020 و يا مراكز مخابراتي اطلاع دهيد .
• قبل از تماس با مركز اطلاع تلفني 118 با تهيه يادداشت و ارائه دقيق نشاني به پاسخگو امكان استفاده سريعتر ديگر شهروندان رااز مركز 118 فراهم كنيد .
• هرگز دوشاخه دستگاههاي ديگر مانند اتو چراغ خواب راديو و ... را به پريز تلفن نزنيد زيرا اين امر باعث اشغال شدن خط دائم شما خواهد شد .
• مبلغ ارسالي را در مهلت مقرر پرداخت كنيد تا موجب قطع تلفن اتلاف وقت انرژي و نيز هزينه وصل مجدد نشويد .

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+