تغییرنام تلفن :

به معنای انجام تغییرنام بدون جابجائی است.


مدارک :

1) کپی مدرک شناسائی فروشنده وخریدار تلفن
2) آخرین قبض پرداخت شده تلفن
3) حضور طرفین در دفتر جهت تکمیل  فرم نقل وانتقالات


           هزینه : 20600 ریال روی قبض شارژ می شود.

تغییرنام ومکان تلفن همزمان :

به معنای تغییرنام وجابجائی توأم خط تلفن به محل جدید خریدار تلفن.

مدارک :

1)  ابتدا خریدارباکپی مدرک شناسائی فرم درخواست را تکمیل
2)    درصورت وجودامکانات فنی پس از 5 روز حضورطرفین
3)    مدرک شناسائی مشترک وخریدار
4) آخرین قبض پرداخت شده تلفن
5) تکمیل فرم نقل وانتقالات توسط طرفین  
 هزینه بررسی فنی     :  5150 ریال بنام خریدارپرداخت ومبلغ  66950 ریال بابت تغییرنام ومکان روی قبض شارژ می شود.

 درخواست بازیا مسدودنمودن صفردوم (بین الملل)

به معنای بازیا بستن صفرخارج ازکشورتلفن مشترک

مدارک :

1)  مدرک شناسائی مشترک
2)    حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
     هزینه بستن صفردوم    :  23020 ریال وبازنمودن 2302 ریال روی قبض شارژ می شود.

  درخواست ایجاد ویا حذف سرویس ویژه :

به معنای برقراری ویا حذف سرویس ویژه(انتقال مستقیم مکالمات ، منتظرالمکالمه ، مکالمات 3 نفره ویا کنفرانسی ، بیدارباش ، پی درپی نمودن خطوط ، انتقال خط درصورت اشغال بودن)

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
 هزینه : بصورت رایگان می باشد

  درخواست قطع موقت و وصل مجدد تلفن :

به معنای قطع ویا وصل تلفن به درخواست مشترک

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
            هزینه  :  5150 ریال بابت قطع و5150 ریال بابت وصل روی قبض شارژ می شود.

  درخواست اصلاح نام مشترک :

به معنای اصلاح نام مشترک روی قبض

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
توجه : اگرتغییرات واطلاعات براساس اقدامات ثبت احوال باشدارائه کپی صفخه آخر شناسنامه نیز الزامی است.
بصورت رایگان می باشد.

  درخواست اصلاح آدرس مشترک :

به معنای اصلاح آدرس روی قبض تلفن مشترک

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
بصورت رایگان می باشد.

 درخواست تخلیه تلفن  :

به معنای جمع آوری وسلب اشتراک دائم تلفن مشترک واستردادمبلغ ودیعه تلفن به مشترک

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن

توجه :

الف)  پس از تخلیه امکان برقراری مجدد تلفن نمی باشد و با شرايط روز مركز مربوطه اقدام مي گردد .
ب) تلفن هایی که بعداز 29/4/87 با هزینه اتصال دایرشده اند قابل استردادنمی باشند.
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

  ثبت نام تلفن ثابت  :

به معنای پذیرش تقاضای جدید تلفن ثابت
مدارک :
1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم بررسی امکانات ویا فرم ثبت نام تلفن
3)     پرداخت هزینه اتصال بنام متقاضی

توجه :

الف)  پذیرش متقاضی درصورت وجودامکانات فنی وشرایطی که ازسوی مخابرات اعلام میشودامکان پذیراست که اطلاعات آن در دفتر موجود است.
ب) متقاضیان حقوقی خصوصی بجای بندیک باید نماینده مربوطه درخواست کتبی وکپی آگهی روزنامه راهمراه داشته باشد.
ج) متقاضیان حقوقی دولتی بجای بندیک مدارک می بایست نماینده مربوطه درخواست کتبی همراه داشته باشد.
د) برای اتباع بیگانه : داشتن اصل وکپی مجوز اقامت دارای اعتبارالزامی است .
هد) اخذ تصویر مدرک شناسائی نماینده توسط دفتر الزامی است.
هزینه   :  525000 ریال می شود.استرداد مبلغ فیش  :

به معنای برگشت هزینه پرداختی بابت ثبت نام قبل از دائرشدن تلفن.
مدارک :
1)    کپی مدرک شناسائی متقاضی
2)    حضور متقاضی جهت تکمیل فرم درخواست
3)    ارائه فیش پرداختی
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 ثبت ویا حذف مشخصات در118  :

به معنای ثبت ویا حذف اطلاعات در فایل 118.

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست

تذکر: چنانچه تقاضا جهت ثبت مشاغل در بانک اطلاعاتی 118 باشد. مدرک قانونی و قابل قبول مشترک مبنی بر اینکه دارای آن شغل است الزامی است .مثلاً تائید کتبی صنف مربوطه .
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.اخذ تعهد سیم کشی غیرمجاز و مزاحمت بار دوم :

درصورتی که تلفن مشترک به علت سیم کشی غیرمجازقطع ویا به علت مزاحمت باردوم قطع شده باشد اقدام می گردد

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم تعهدات مربوطه
            هزینه    :  5150 ریال بابت وصل روی قبض شارژ می شود.

  تنظیم فرم کشف مزاحمت تلفن  :

درصورتی که مشترک یا استفاده کننده دارای مزاحم تلفنی باشد اقدام می گردد.

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی معتبرمشترک
2) حضورمشترک یا استفاده کننده جهت تکمیل فرم درخواست( با مدارک مربوطه)
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.قبض المثنی  یا میان دوره :

درصورت مفقودنمودن ویا نرسیدن قبض مشترک ویا استفاده کننده تلفن می تواندنسبت به دریافت قبض المثنی یا میان دوره اقدام کند.
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 


 
 وصل تلفن های بدهکار آبونمان :

درصورتی که تلفن دارای پیام بدهی باشد درصورت مراجعه وارائه آخرین قبض پرداخت شده تلفن به دفتر نسبت به وصل تلفن اقدام خواهد شد.

مدارک :

1)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
     هزینه  :  5150 ریال  روی قبض شارژ می شود.

  جلوگیری از  قطع تلفن :

درصورتی که قبض تلفن درموعد مقرر پرداخت نشده باشدوجهت مشترک پیام سیستمی ارسال شود با مراجعه وارائه قبض پرداخت شده از قطع تلفن مشترک جلوگیری خواهد شد.
مدارک :
1)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.تسویه حساب به روز :

درصورت نیازمشترک یا استفاده کننده تلفن می توانند با مراجعه به دفتر خدمات ارتباطی نسبت به دریافت تسویه به روز اقدام نمایند.
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 تنظیم فرم اعتراض به کارکرد کنتور تلفن :

چنانچه مشترک به کارکردوصورتحساب صادره معترض باشدجهت بررسی بیشترانجام می گردد..

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)     حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست

ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 توجه :

الف) منظور از مدرک شناسائی در کلیه  خدمات همراه داشتن اصل وکپی کارت ملی یا شناسنامه دارای کد ملی یا گذرنامه دارای کد ملی ومعتبر ویا گواهینامه دارای کد ملی ومعتبر می باشد.
ب) درتمام مراحلی که حضورمشترک الزامی است حضور وکیل قانونی با همراه داشتن اصل و کپی وکالت نامه رسمی درخصوص تلفن مورد نظر بلامانع است .
ج) در خصوص مشتركين حقوقي حضور نماينده با معرفي نامه كتبي از بالاترين مقام اجرايي الزامي است . بديهي است خدمت درخواستي و شماره تلفن مورد نظر نيز بايد در متن نامه قيد شده باشد .
د)  مشتركين محترم مي توانند از طريق ثبت نام در سايت https://e.tce.ir بسياري از خدمات تلفن ثابت از جمله ليست مكالمات خود را بصورت اينترنتي (غير حضوري ) دريافت نمايند .

 تغییرمکان تلفن  :

به معنای جابجائی خط تلفن از محل فعلی به محل جدیددرمحدوده مرکزمربوطه.

مدارک :

1)  کپی مدرک شناسائی مشترک
2)  آخرین قبض پرداخت شده تلفن
3)  حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست


  هزینه بررسی فنی : 5150 ریال و تغییرمکان 46350 ریال روی قبض شارژ می شود.

 

در حال حاضر تعداد 6 سرويس مخابراتي راه اندازي شده و مورد بهره برداري قرارگرفته است .
اين خدمات كه در شبكه تلفن ثابت مورد استفاده قرار ميگيرند عبارتند از :

1- انتظار مکالمه

2 - شماره گیری سریع

3 - مکالمه کنفرانس سه نفره

4- انتقال مکالمه

5 - انتقال مکالمه به شرط پاسخ ندادن

6 - بیدار باش

7 - انتقال از خط اشغال به خطوط دیگر

8 - پی در پی نمودن خطوط

 

نحوه استفاده از سرويسهاي ويژه تلفن ثابت در شهر اصفهان و شهرستانهاي بزرگ اطراف

 
نكته :
     در صورتي كه در شهرستانهاي كوچك يا روستاهاي اطراف اصفهان زندگي مي كنيد و روشهاي زير قابل استفاده نبود ، از بخش فني مركز تلفن مربوطه سوال نماييد تا روش درست را براي شما بگويند .
   تلفن بايد روي حالت تن باشد يعني شماره اي را كه فشار داديد (مخصوصا كليد ٭ يا #) صداي بوق بشنويد . (اگر با اين مسئله آشنا نيستيد از تعميركاران تلفن كمك بگيريد)
 


سرويس انتظار مكالمه :

با داشتن اين سرويس هرگاه مشغول صحبت با تلفن بوديد و شخص ديگري با شما تماس گرفت ، شما صداي بوق كوتاهي مي شنويد و مي توانيد به نفر اول بگوييد لطفا كمي منتظر بمانيد و بازدن قلاب قطع و وصل تلفن و گرفتن عدد 2 با نفر دوم صحبت كنيد . براي وصل شدن به نفر اول براي بار دوم قلاب قطع و وصل را زده و 2 را بگيريد .

روش فعال كردن :
                        گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد# 43 ٭ را وارد نماييد .
روش غير فعال كردن :
             گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد# 43 # را وارد نماييد .
هزينه سرويس :
              هيچ هزينه اي ندارد .
 سرويس انتقال مكالمه :

هر گاه اين سرويس را داشته باشيد مي توانيد هر كسي به تلفن شما زنگ زد در جايي ديگر جواب دهيد . مثلا تلفن ثابت خود را روي تلفن همراه انتقال داده و هر جا مي رويد بتوانيد جوابگوي تماسهاي گرفته شده با تلفن ثابت خود باشيد .
گوشي را برداشته و از سمت چپ كدهاي زير را وترد نماييد .

روش فعال كردن :
                           # شماره اي كه مي خواهيد زنگ بخورد مثلا شماره تلفن همراه  ٭21 ٭
روش غير فعال كردن :
                                                                                                                  # 21 #
 

هزينه سرويس :

هرگاه شما تلفن خود را به شماره تلفن ديگري (مثلا تلفن همراه) انتقال دهيد و كسي به شما زنگ بزند و شما جواب دهيد در طول مكالمه شما ، براي تلفن ثابت انتقال داده شده كاركردي معادل تماس از اين تلفن ثابت به تلفن انتقال داده شده (مثلا تلفن همراه) ثبت ميشود .
مثلا شما شماره 6660000 را به شماره 0913000000 انتقال مي دهيد . هرگاه مشترك A به شماره 6660000 زنگ بزند ، براي مشترك A فقط هزينه تماس داخلي حساب مي شود ولي براي شماره 6660000 كه انتقال داده شده هزينه تماس با 0913000000 حساب مي شود .
 


سرويس بيدارباش :

هرگاه بخواهيد تلفن شما در ساعت معيني زنگ بزند ، بدين طريق عمل نماييد .

روش فعال كردن :
             گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
# دقيقه (دورقم)   ساعت (دورقم) ٭ 55 ٭
            به عنوان مثال :
# 0600 ٭ 55 ٭         :      ساعت 6 صبح زنگ ميزند
# 1405 ٭ 55 ٭         :      ساعت 2:05 بعداز ظهر زنگ ميزند

روش غير فعال كردن :
                     # 55 #

هزينه سرويس :
                هيچ هزينه اي ندارد .

نكته :
      بعد از زنگ خوردن ، سرويس خودبخود غير فعال مي شود و هر روز بايد كد وارد شود .
 


سرويس انتقال مكالمه به شرط اشغال :

با فعال كردن اين سرويس هرگاه خط شما اشغال بود ، مي توانيد از خطي كه تلفن خود را به آن انتقال داده ايد جواب دهيد .
مثلا اگر تلفن خود را به شماره 9990000 انتقال داده ايد ، هرگاه كسي با شما تماس گرفت و شماره شما اشغال بود ، تلفن 9990000 زنگ مي خورد و شما مي توانيد به آن جواب دهيد .

روش فعال كردن :
                    گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
# شماره مورد نظر ٭ 60 ٭

روش غير فعال كردن :
                     # 60 #

هزينه سرويس :
مثل سرويس انتقال مكالمه است . يعني هرگاه تماس از تلفن اشغال شما به تلفن 9990000 انتقال داده شود مثل اين است كه تلفن شما به شماره 9990000 زنگ خورده باشد و معادل آن براي شما كاركرد حساب مي شود .


سرويس انتقال مكالمه به شرط جواب ندادن :

به توضيحات انتقال به شرط اشغال مراجعه نماييد .

روش فعال كردن :
                    گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
# شماره مورد نظر ٭ 61 ٭

روش غير فعال كردن :
                     # 61 #
هزينه سرويس :
به سرويس انتقال به شرط اشغال مراجعه نماييد .
 


سرويس پي در پي :

براي ارگانها و شركت هايي كه چند خط دارند و مي خواهند بصورت خودكار درصورت اشغال بودن يك خط ، خط بعدي زنگ بخورد ، اين سرويس كاربرد دارد كه در مركز تلفن فعال مي شود و نيازي به ورود كد توسط مشترك نمي باشد .
مشترك يك شماره را بعنوان سرگروه معرفي كرده و بقيه زيرگروه مي شوند و در صورت اشغال بودن سرگروه به طور خودكار به اولين خط آزاد زير گروه زنگ مي خورد .

هزينه سرويس :
                هيچ هزينه اي ندارد .
 


سرويس كنفرانس :

وقتي اين سرويس فعال باشد شما با تلفن ثابت خود مي توانيد همزمان به دو نفر زنگ زده و يك مكالمه سه جانبه بين شما سه مشترك برقرار گردد .

روش فعال كردن :
دو روش براي اين كار وجود دارد كه يكي از اين روش ها بر روي تلفن شما جواب خواهد داد.
          روش اول:
شماره اول را گرفته وقتي جواب داد بايد بگوييد منتظر بماند بعد روي قلاب قطع و وصل زده و پس از شنيدن بوق آزاد شماره نفر دوم را گرفته و وقتي جواب داد به او هم بگوييد منتظر بماند بعد دوبار پشت سر هم قلاب قطع و وصل را بزنيد يا اينكه يكبار قلاب قطع و وصل را زده و 3 را بگيريد تا تماس بين سه مشترك فعال گردد .
         روش دوم:
گوشي را برداشته از سمت چپ # 70 ٭ را گرفته و بعد از شنيدن بوق آزاد شماره اول را گرفته وقتي جواب داد بايد بگوييد منتظر بماند بعد روي قلاب قطع و وصل زده و دوباره از سمت چپ # 70 ٭ را گرفته و بعد از شنيدن بوق آزاد شماره شماره دوم را گرفته وقتي جواب داد قلاب قطع و وصل را زده و از سمت چپ #70٭ را گرفته تا تماس برقرار شود .

هزينه سرويس :
                معادل دو تماسي كه گرفته ايد ، محاسبه مي شود .
 سرويس شماره گيري سريع :

با فعال كردن اين سرويس شما مي توانيد بجاي گرفت شماره اصلي ، يك كد يك رقمي بگيريد .

روش فعال كردن :
                    گوشي را برداشته و به ترتيب از سمت چپ كد زير را وارد نماييد .
#شماره ٭ كد يك رقمي ٭ 51 ٭

روش غير فعال كردن :
                     # 51 #
براي استفاده كافي است (از سمت چپ )  كد يك رقمي ٭ ٭ را وارد نماييد تا به شماره مورد نظر زنگ بخورد .

هزينه سرويس :
                هيچ هزينه اي ندارد .

 شماره گيري از تلفن ثابت به تلفن همراه

براي شماره گيري با تلفن همراه بعد از روشن كردن دستگاه و اطمينان از شارژ باطري به شرح زير اقدام ميشود .

الف : نحوه تماس تلفني از تلفن ثابت با تلفن همراه در صورتيكه در يك كشور باشد به شرح زير اقدام ميشود:
ابتدا بايستي كد اپراتور و سپس شماره تلفن همراه گرفته ميشود .

       • كد اپراتور شركت مخابرات ايران در حال حاضر عبارتست از 091

ب : نحوه تماس تلفني از طريق تلفن همراه به تلفن ثابت در صورتيكه در يك كشور باشد به قرار زير است :
ابتدا كد شهرستان و سپس شماره تلفن ثابت ( اگر در داخل شهري كه تلفن همراه را تحويل گرفته ايد هم باشيد گرفتن كد شهرستان الزاميست .)

ج : براي تماس با تلفن همراه ايران از خارج از كشور ابتدا پيش شماره بين الملل ايران (كد0098 ) و پس از آن كد اپراتور و شماره تلفن همراه گرفته ميشود .

 توصيه‌هاي مهم

• در مراجعه مامورين مخابرات به منزل كارت شناسايي آنها را با دقت رؤيت كنيد . در ضمن مامورين مخابرات به هيچ وجه وارد منزل نمي شوند و هيچ گونه وجه نقدي دريافت نخواهند كرد .
• شماره تلفن 135 ارتباطات مردمي روابط عمومي شركت مخابرات استان اصفهان آماده دريافت انتقادات و پيشنهادات و نظرات شما مشتركين محترم ميباشد.
• گوشي را از دسترس كودكان دور نگه داريد وآن را وسيله بازي آنها قرار ندهند.
• بازي كودكان با دستگاه تلفن موجب اشغال كاذب كانال مخابراتي شده و باعث تضييع حقوق ساير شهروندان مي شود .
• در صورت نياز به گود برداري به هنگام ساختمان سازي مراتب را حتما به اطلاع شركت مخابرات برسانيد. در صورت مشاهده گود برداري توسط ديگر اشخاص و يا ساير سازمانها در خارج از محل مسكوني خود به منظور حفظ ارتباط تلفني مراتب را به مركز مربوطه اطلاع دهيد .
• شركت مخابرات در راستاي توسعه و بازسازي شبكه ناگزير به اخذ مجوز از شهرداري و حفاري معابر ميباشد .
• سيمهاي داخلي منازل نوساز را با كابلهاي استاندارد مخابراتي تعويض كنيد .
• ترمينالها بايد دور از ريزش مستقيم باران باشد .
• استفاده از گوشيهاي بي سيم موجب تداخل در مكالمات و امكان سوء استفاده ازخطوط و همشنوايي و استراق سمع ميشود در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي متوجه شركت مخابرات نخواهد بود .
• در هنگام شماره گيري بين شهري مراقب باشيد كه با گرفتن يك صفر اضافه به يك ارتباط بين الملل تبديل نشود زيرا ضمن عدم دسترسي به ارتباط مورد نظر هزينه ارتباط بين الملل نيز براي شما منظور خواهد شد .
• به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال در تلفن در سيم كشي هاي داخلي از عبور دادن سيم هاي فرعي در زير فرش و محل هايي كه موجب صدمه به سيم ميشود خودداري كنيد .
• در صورت تماس افراد ناشناس براي دريافت اطلاعات خاص ( نام و آدرس و...) تحت عناوين مامور مخابرات و غيره تلفن تماس او راگرفته و از جانب خودتان با او تماس بگيريد .
• در صورت مشاهده حوضچه بدون سرپوش ( سرقت شده ) به منظور حفظ سلامت ساير شهروندان با قرار دادن علائم موقت آدرس محل آنرا باشماره 117 يا 135 به مخابرات اطلاع دهيد .
• از پارك كردن اتومبيل روي درپوش حوضچه هاي شركت مخابرات ويا نزديك به صندوقهاي كافو جدا خودداري كنيد .
• در هنگام فعاليت ماموران شركت مخابرات در حوضچه هايي كه در پوش آنها باز است و يا محل هاي حفاري شده به منظور جلوگيري از هر گونه حادثه ناگوار به علائم هشدار دهنده نصب شده به ويژه در سواره روها توجه فرماييد .
• به هنگام شماره گيري اشتباه تلفن خود را همراه با معذرت خواهي قطع كنيد نه باسكوت . زيرا ممكن است در سيستم مزاحم گيري مخابرات به عنوان مزاحم شناسايي و با شما برخورد قانوني صورت گيرد . ضمن اينكه عمل ياد شده يك كار غير اخلاقي مي باشد .
• بهتر است با مزاحم تلفني گفتگو نكرده و به او پرخاش نكنيد . فقط گوشي را روي تلفن گذاشته و ارتباط را قطع كنيد
• از بهره برداري تلفن به صورت عمومي خودداري كرده و حتي الامكان تلفن خود را در اختيار افراد غير معتمد و ناآشنا قرار ندهيد .
• در صورت مشاهده افراد خاطي كه به تاسيسات مخابراتي خسارت وارد مي كنند مراتب را به شمار تلفن 6612020 و يا مراكز مخابراتي اطلاع دهيد .
• قبل از تماس با مركز اطلاع تلفني 118 با تهيه يادداشت و ارائه دقيق نشاني به پاسخگو امكان استفاده سريعتر ديگر شهروندان رااز مركز 118 فراهم كنيد .
• هرگز دوشاخه دستگاههاي ديگر مانند اتو چراغ خواب راديو و ... را به پريز تلفن نزنيد زيرا اين امر باعث اشغال شدن خط دائم شما خواهد شد .
• مبلغ ارسالي را در مهلت مقرر پرداخت كنيد تا موجب قطع تلفن اتلاف وقت انرژي و نيز هزينه وصل مجدد نشويد .

 

  1. پرداخت غیر حضوری همه قبوض (آب ،برق،گاز، تلفن ثابت ،عوارض شهرداری وجرایم رانندگی )با سامانه تلفنی آسان پرداز 2000(شماره رایگان 2000)
  2. دریافت قبض میاندوره ، پایان دوره ، ریز صورتحساب ، نرخ تماس از طریق سامانه تلفنی 2000
  3. وصل سریع تلفنهای ثابت قطع شده به علت بدهی پس از پرداخت از طریق سامانه تلفنی2000 و بانکهای ملی ، مسکن ، صادرات
  4. در یافت پیامک اطلاعات قبض تلفن ثابت در هر دوره با ثبت شماره تلفن همراه از طریق سامانه تلفنی 2000
  5. فروش ، پشتیبانی و شارژ ADSL شرکت مخابرات از طریق سامانه تلفنی 2020
  6. اعلام خرابی تلفن ثابت با تماس با شماره تلفن 20117
  7. ارتباط شما با ما از طریق سامانه تلفنی 5000 (امور مشتریان –روابط عمومی- بازرسی )
  8. بانک اطلاعات تلفنی 118

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+