دیگر خدمات تلفن ثابت

تغییرنام ومکان تلفن همزمان :

به معنای تغییرنام وجابجائی توأم خط تلفن به محل جدید خریدار تلفن.

مدارک :

1)  ابتدا خریدارباکپی مدرک شناسائی فرم درخواست را تکمیل
2)    درصورت وجودامکانات فنی پس از 5 روز حضورطرفین
3)    مدرک شناسائی مشترک وخریدار
4) آخرین قبض پرداخت شده تلفن
5) تکمیل فرم نقل وانتقالات توسط طرفین  
 هزینه بررسی فنی     :  5150 ریال بنام خریدارپرداخت ومبلغ  66950 ریال بابت تغییرنام ومکان روی قبض شارژ می شود.

 درخواست بازیا مسدودنمودن صفردوم (بین الملل)

به معنای بازیا بستن صفرخارج ازکشورتلفن مشترک

مدارک :

1)  مدرک شناسائی مشترک
2)    حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
     هزینه بستن صفردوم    :  23020 ریال وبازنمودن 2302 ریال روی قبض شارژ می شود.

  درخواست ایجاد ویا حذف سرویس ویژه :

به معنای برقراری ویا حذف سرویس ویژه(انتقال مستقیم مکالمات ، منتظرالمکالمه ، مکالمات 3 نفره ویا کنفرانسی ، بیدارباش ، پی درپی نمودن خطوط ، انتقال خط درصورت اشغال بودن)

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
 هزینه : بصورت رایگان می باشد

  درخواست قطع موقت و وصل مجدد تلفن :

به معنای قطع ویا وصل تلفن به درخواست مشترک

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضور مشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
            هزینه  :  5150 ریال بابت قطع و5150 ریال بابت وصل روی قبض شارژ می شود.

  درخواست اصلاح نام مشترک :

به معنای اصلاح نام مشترک روی قبض

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
توجه : اگرتغییرات واطلاعات براساس اقدامات ثبت احوال باشدارائه کپی صفخه آخر شناسنامه نیز الزامی است.
بصورت رایگان می باشد.

  درخواست اصلاح آدرس مشترک :

به معنای اصلاح آدرس روی قبض تلفن مشترک

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
بصورت رایگان می باشد.

 درخواست تخلیه تلفن  :

به معنای جمع آوری وسلب اشتراک دائم تلفن مشترک واستردادمبلغ ودیعه تلفن به مشترک

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست
3)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن

توجه :

الف)  پس از تخلیه امکان برقراری مجدد تلفن نمی باشد و با شرايط روز مركز مربوطه اقدام مي گردد .
ب) تلفن هایی که بعداز 29/4/87 با هزینه اتصال دایرشده اند قابل استردادنمی باشند.
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

  ثبت نام تلفن ثابت  :

به معنای پذیرش تقاضای جدید تلفن ثابت
مدارک :
1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم بررسی امکانات ویا فرم ثبت نام تلفن
3)     پرداخت هزینه اتصال بنام متقاضی

توجه :

الف)  پذیرش متقاضی درصورت وجودامکانات فنی وشرایطی که ازسوی مخابرات اعلام میشودامکان پذیراست که اطلاعات آن در دفتر موجود است.
ب) متقاضیان حقوقی خصوصی بجای بندیک باید نماینده مربوطه درخواست کتبی وکپی آگهی روزنامه راهمراه داشته باشد.
ج) متقاضیان حقوقی دولتی بجای بندیک مدارک می بایست نماینده مربوطه درخواست کتبی همراه داشته باشد.
د) برای اتباع بیگانه : داشتن اصل وکپی مجوز اقامت دارای اعتبارالزامی است .
هد) اخذ تصویر مدرک شناسائی نماینده توسط دفتر الزامی است.
هزینه   :  525000 ریال می شود.استرداد مبلغ فیش  :

به معنای برگشت هزینه پرداختی بابت ثبت نام قبل از دائرشدن تلفن.
مدارک :
1)    کپی مدرک شناسائی متقاضی
2)    حضور متقاضی جهت تکمیل فرم درخواست
3)    ارائه فیش پرداختی
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 ثبت ویا حذف مشخصات در118  :

به معنای ثبت ویا حذف اطلاعات در فایل 118.

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست

تذکر: چنانچه تقاضا جهت ثبت مشاغل در بانک اطلاعاتی 118 باشد. مدرک قانونی و قابل قبول مشترک مبنی بر اینکه دارای آن شغل است الزامی است .مثلاً تائید کتبی صنف مربوطه .
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.اخذ تعهد سیم کشی غیرمجاز و مزاحمت بار دوم :

درصورتی که تلفن مشترک به علت سیم کشی غیرمجازقطع ویا به علت مزاحمت باردوم قطع شده باشد اقدام می گردد

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)    حضورمشترک جهت تکمیل فرم تعهدات مربوطه
            هزینه    :  5150 ریال بابت وصل روی قبض شارژ می شود.

  تنظیم فرم کشف مزاحمت تلفن  :

درصورتی که مشترک یا استفاده کننده دارای مزاحم تلفنی باشد اقدام می گردد.

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی معتبرمشترک
2) حضورمشترک یا استفاده کننده جهت تکمیل فرم درخواست( با مدارک مربوطه)
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.قبض المثنی  یا میان دوره :

درصورت مفقودنمودن ویا نرسیدن قبض مشترک ویا استفاده کننده تلفن می تواندنسبت به دریافت قبض المثنی یا میان دوره اقدام کند.
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 


 
 وصل تلفن های بدهکار آبونمان :

درصورتی که تلفن دارای پیام بدهی باشد درصورت مراجعه وارائه آخرین قبض پرداخت شده تلفن به دفتر نسبت به وصل تلفن اقدام خواهد شد.

مدارک :

1)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
     هزینه  :  5150 ریال  روی قبض شارژ می شود.

  جلوگیری از  قطع تلفن :

درصورتی که قبض تلفن درموعد مقرر پرداخت نشده باشدوجهت مشترک پیام سیستمی ارسال شود با مراجعه وارائه قبض پرداخت شده از قطع تلفن مشترک جلوگیری خواهد شد.
مدارک :
1)    آخرین قبض پرداخت شده تلفن
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.تسویه حساب به روز :

درصورت نیازمشترک یا استفاده کننده تلفن می توانند با مراجعه به دفتر خدمات ارتباطی نسبت به دریافت تسویه به روز اقدام نمایند.
ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 تنظیم فرم اعتراض به کارکرد کنتور تلفن :

چنانچه مشترک به کارکردوصورتحساب صادره معترض باشدجهت بررسی بیشترانجام می گردد..

مدارک :

1)    کپی مدرک شناسائی مشترک
2)     حضورمشترک جهت تکمیل فرم درخواست

ارائه این خدمت  رایگان می باشد.

 توجه :

الف) منظور از مدرک شناسائی در کلیه  خدمات همراه داشتن اصل وکپی کارت ملی یا شناسنامه دارای کد ملی یا گذرنامه دارای کد ملی ومعتبر ویا گواهینامه دارای کد ملی ومعتبر می باشد.
ب) درتمام مراحلی که حضورمشترک الزامی است حضور وکیل قانونی با همراه داشتن اصل و کپی وکالت نامه رسمی درخصوص تلفن مورد نظر بلامانع است .
ج) در خصوص مشتركين حقوقي حضور نماينده با معرفي نامه كتبي از بالاترين مقام اجرايي الزامي است . بديهي است خدمت درخواستي و شماره تلفن مورد نظر نيز بايد در متن نامه قيد شده باشد .
د)  مشتركين محترم مي توانند از طريق ثبت نام در سايت https://e.tce.ir بسياري از خدمات تلفن ثابت از جمله ليست مكالمات خود را بصورت اينترنتي (غير حضوري ) دريافت نمايند .

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+