ثبت نام و واگذاری

ثبت نام حضوری :

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه بهدفاتر خدمات ارتباطی
 • تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک  مورد نیاز
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 • پرداخت ۱۰،۰۰۰ ریال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام
 • اخذ فبض پرداخت وجه (۹۰.۰۰۰ريال)
 • پرداخت وجه (ازطریق بانک ،  POS، ATM)
 • ارائه اصل  قبض پرداخت شده  به دفتر خدمات ارتباطی
 • دریافت سیم کارت فعال و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی
 • اشخاص حقوقی : معرفی نماینده شرکت ،اصل و تصویر کارت ملی نماینده ، روزنامه رسمی


ثبت نام غیرحضوری:

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه متقاضی  بهسایت ثبت نام سیم کارت پرتال همراه اول و انتخاب منوی ثبت نام سیم کارت اعتباری
 • ثبت  اطلاعات فردی  و پرداخت مبلغ ازطریق اینترنت (بااستفاده ازکارت عضو شتاب )، اخذ شماره سریال ثبت نام وکد فعالسازی  
 • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی شهرمحل واگذاری (درفرم ثبت نام غیر حضوری توسط متقاضی انتخاب گردیده و سیم کارت واگذار شده درآن شهرقابل تحویل خواهدبود) و  ارائه شماره سریال و کدفعالسازی ومدارک مورد نیاز( اصل و تصویرکارت ملی) 
 • دریافت سیم کارت فعال  و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی

روش فعالسازی سیم کارت :

 • پس ازبرقراری اولین ارتباط ( تماس یاارسال پیام کوتاه ) سیم کارت فعال می گردد.

انواع دیگری ازسیم کارت

سیم کارت اعتباری که بصورت فروش ویژه دربازه زمانی خاص ارائه گردیده ، سیم کارت خانواده است .

مشخصات سیم کارت خانواده

 • دو سیم کارت اعتباری در یک  بسته  به همراه کدفعالسازی ، شماره تلفن همراه
 • قیمت زوج سیم کارت مذکور  ۲۰۰،۰۰۰ ریال بوده وهرکدام دارای  ۴۰،۰۰۰ریال اعتبار اولیه می باشند.

روشهای فروش 

 • حضوری
  • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی
  • پرداخت مبلغ   ۲۰۰،۰۰۰ ریال  به دفترخدمات ارتباطی
  • ارائه اصل وتصویر کارت ملی
  • دریافت سیم کارت فعال  وبرگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی

 

  • غیرحضوری
   • مراجعه متقاضی بهسایت ثبت نام سیم کارت پرتال همراه اول
   • انتخاب گزینه ثبت نام سیم کارت خانواده
   • ثبت اطلاعات فردی
   • مشاهده شماره های تلفن و انتخاب دوشماره موردنظر
   • پرداخت هزینه  ازطریق اینترنت (بااستفاده ازکارت عضوشتاب)
   • دریافت اطلاعات (شماره فیش ،کدفعالسازی ، شماره تلفن های انتخاب شده) 
   • مراجعه به یکی از دفاترخدمات ارتباطی
   • ارائه اطلاعات دریافتی ومدارک موردنیاز(اصل وتصویر کارت ملی )
   • دریافت سیم کارت فعال  و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی
  • روش ثبت سیم کارت خانواده :
   • پس از انجام تغییرنام دردفترخدمات ارتباطی و درج مشخصات ، ثبت می گردد.

فروش انبوه سیم کارت که دربرگه مشخصات نام شرکت ارتباطات سیار ذکرگردیده ومشترک باخریداین نوع سیم کارتها می بایست به جهت تغییرنام و دایری سیم کارت به یکی ازدفاتر خدمات ارتباطی مراجعه می نمود.

 

شماره های گلچین:

متقاضيان براي ثبت نام شماره های مورد نظر خود درصورتی که قبلاً واگذار نگردیده است، می توانند به سایت ثبت نام سیم کارت پرتال همراه اول  مراجعه نمایند.

 

مشخصات سيم كارت
- قيمت سيم كارت ۲۲۸۰۰۰  ريال بوده و دارای ۲۰۰۰۰۰ ريال اعتبار اولیه می باشد.


روش فروش غیرحضوری :

 - مراجعه متقاضی به پرتال همراه اول، خدمات مشترکین ، ثبت نام سیم کارت ، شماره گلچین

- انتخاب گزینه ثبت نام شماره های گلچین
 - انتخاب شماره تلفن همراه (درصورت قابل واگذاربودن شماره انتخاب صورت می پذیرد و نام استان و شهر مربوطه براساس رنج سیم کارت انتخابی بوده و دایری تلفن همراه مذکور، صرفاً در شهر و استان انتخاب شده ، صورت می پذیرد)
- ثبت اطلاعات فردی
- پرداخت هزینه از طریق اینترنت ( با استفاده از کارت عضو شتاب)
- دریافت اطلاعات ( شماره فیش ،کد فعالسازی ، شماره سريال ثبت نام و شماره تلفن انتخاب شده )
- چاپ و نگهداری رسید
- مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی
- ارائه اطلاعات دریافتی و مدارک مورد نیاز ( اصل وتصویر کارت ملی )
- ثبت اطلاعات متقاضی و دایری تلفن همراه توسط دفاتر خدمات ارتباطی
- تکمیل فرم تحویل سیم کارت توسط مشترک
- دریافت سیم کارت فعال و رسید ممهور به مهر دفتر خدمات ارتباطی

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+