قطع و وصل به تقاضای مشترک

 قطع تقاضای مشترک :

مشترکین تلفن همراه اعتباری که سیم کارت  و  برگه مشخصات تلفن همراه  خود را  به دیگری واگذار نموده ، لکن درخصوص انجام مراحل تغییرنام اقدام ننموده اند ، می توانند به جهت ملزم نمودن استفاده کننده برای تغییرنام به این دفتر مراجعه نموده و با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به قطع تقاضای مشترک اقدام نمایند.


شرایط و مدارک موردنیاز:

 حضورمالک تلفن همراه

تکمیل و امضای فرم درخواست

ارائه اصل وتصویر کارت شاناسایی معتبر ( گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی )

وصل به تقاضای مشترک :

استفاده کننده تلفن همراه اعتباری به این دفتر مراجعه و پس ازتنظیم و تکمیل سند نقل و انتقال ، دفتر نسبت به وصل تقاضای مشترک و انجام مراحل تغییرنام اقدام می نماید.


شرایط و مدارک موردنیاز:

 حضوراستفاده کننده

تنظیم و تکمیل سند نقل وانتقال

کارت شناسایی معتبر (گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی)

هزینه نقل وانتقال و وصل تقاضای مشترک از اعتبار کسرمی گردد.

 

 

تماس با ما

لطفا ما را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

Goto Top

دفتر اصفهان

خیابان مسجدسید، خیابان طیب
روبروی ایستگاه خمینی شهر
تلفکس : 9992-235 (313) 98+